Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

PASHA Bank olarak siz değerli müşterilerimizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri çağdaş standartlara uygun olarak işlemek ve kişisel verileri üst düzeyde korumak amacıyla düzenlenmiş olan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Bankamız, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri şöyledir; Bankacılık Kanunu ve  diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, Hazine Müsteşarlığı, Risk Merkezi ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen Bankamız ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve imzalamış olduğunuz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilmiş olan amaçlarla, kişisel verileriniz, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişilerine; ana hissedarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarımıza; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlara, yurtiçi/yurtdışı bankalara ve diğer 3. kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Bankamızın Genel Müdürlük birimleri ile internet şubesi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği, “İstisnalar” başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haklar saklı kalmak kaydıyla, haklarınız şu şekildedir;

Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Mevzuat gereğince, Bankaların müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgelerin 10 yıl süreyle saklaması gerekliliği yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz işbu 10 yıllık sürenin sonunda yerine getirilebilecektir. Bu süre zarfında, kişisel verileriniz Bankamız tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.