Strateji ve Bütçe Komitesi, Banka’nın iş ve strateji planlarınin, yıllık bütçesinin; hakim hissedar tarafından onaylanan strateji, operasyon ve bütçe yönetim süreci çerçevesine uygun olarak hazırlanması konusunda güvence sağlamak, Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunmak ve görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Komite faaliyetlerini Strateji ve Bütçe Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir.

Komite Üyeleri    
Jalal Gasimov - Yönetim Kurulu Başkanı
Farid Mammadov - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Meriç Uluşahin - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
H. Cenk Eynehan - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız ve etkin bir ücretlendirme sisteminin sağlanması amacıyla ücretlendirme politika, süreç ve uygulamalarının Yönetim Kurulu adına gözetimini gerçekleştirmek amacıyla Bankacılık Kanunu ve Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurulmuştur.

Komite faaliyetlerini İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir.

Komite Üyeleri    
Jalal Gasimov - Yönetim Kurulu Başkanı
Farid Mammadov - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi Çalışma İlkelerine Ulaşmak İçin tıklayınız.

Kredi Komitesi, Yönetim Kurulunun yasal ve bankacılık mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde belirlediği limitler dahilinde kendi yetkisinde kalan kredilerle ilgili kredi tahsis kararlarını almak ve ilgili görevleri ifa etmek üzere kurulmuştur.

Komite Üyeleri    
H. Cenk Eynehan - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Aykol - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Taleh Kazimov - Yönetim Kurulu Üyesi
Farid Mammadov - Yönetim Kurulu Üyesi
Shahin Mammadov - Yönetim Kurulu Üyesi

Kredi Komitesi Çalışma İlkelerine Ulaşmak İçin tıklayınız.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka’nın belirlenmiş hedefler, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara istinaden çıkarılan düzenlemeler ile diğer mevzuat, ana sözleşme, banka içi düzenlemeler ve bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde sorumlu, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve gereken önerileri Yönetim Kurulu’na sunmak amacı ile kurulmuştur.

Komite faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Politikası çerçevesinde sürdürmektedir.

Komite Üyeleri    
Meriç Uluşahin - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Jalal Gasimov - Yönetim Kurulu Başkanı

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma İlkelerine Ulaşmak İçin tıklayınız.

Banka’nın risk konusundaki tanımlama, değerlendirme, ölçme, kontrol, raporlama ve izleme süreçleri ve yeteneklerinin etkili, yeterli ve güvenilir olmasını sağlamak, bu hususta Yönetim Kurulu’na görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde tavsiyede bulunmak ve yardımcı olmak üzere kurulmuştur.

Komite faaliyetlerini Risk Yönetimi Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir.

Komite Üyeleri    
Kamala Nuriyeva - Yönetim Kurulu Üyesi
Farid Mammadov - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mesut Özdinç - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin güvenilirliği ile bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve Bankacılık Kanununa istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak, Bankacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenmiş görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Denetim Komitesi Üyeleri, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiş olup, Komite faaliyetlerini Denetim Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir.

Komite Üyeleri            
Mesut Özdinç - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kamala Nuriyeva - Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Çalışma İlkelerine Ulaşmak İçin tıklayınız