Komiteler

 
Yazdır
 

 Strateji ve Bütçe Komitesi

Strateji ve Bütçe Komitesi, çoğunluğu icrada görevli olmayan en az üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşur.

Strateji ve Bütçe Komitesi, her çeyrekte en az bir kez olmak üzere, Komite’nin işleyişi için gerekli olan sıklıkta toplanır ve Yönetim Kuruluna raporlar.

Strateji ve Bütçe Komitesi, aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir:

1. İş Planı ile ilgili olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür;

 • Hakim hissedarın strateji ve bütçe metodolojisine uygun olarak, ilgili süreçlerin Bankada uygulanmasını sağlar,
 • Banka yönetimi tarafından geliştirilen İş Planı taslağı ile ilgili olarak önerilerde bulunur ve Yönetim Kurulu’na görüşlerini sunar;
 • İş Planının yürütülmesi bakımından sunulan raporlara ilişkin önerilerde bulunur ve görüş belirtir;
 • Banka Yönetimi tarafından mevcut İş Planında yapılması önerilen değişikliklere ilişkin tavsiyede bulunur ve görüş belirtir.

2. Banka’nın Yıllık Bütçesi ile ilgili olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür;

 • Banka Yönetimi tarafından geliştirilen Yıllık Bütçe taslağına ilişkin önerilerde bulunur ve Yönetim Kurulu’na görüşlerini sunar,
 • Genel Müdürlük tarafından sunulan mevcut bütçe yürütme raporuna ilişkin yeni format yapısını ya da değişiklikleri önerir,
 • Bütçe’nin yürütülmesi bakımından Genel Müdürlük tarafından sunulan raporların içeriğine ilişkin önerilerde bulunur ve görüş belirtir,
 • Banka Genel Müdürlüğü tarafından varolan Yıllık Bütçe’de teklif edilen değişikliklere ilişkin önerilerde bulunur ve görüş belirtir.

3. Banka’nın bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği yönetimine yönelik strateji planı ilgili olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür;

 • Bilgi teknolojileri stratejileri ve bilgi teknolojileri yönetişim konularında aşağıda belirtilen fonksiyonlara dair Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesine ilişkin görevleri yerine getirir, ihtiyaç halinde Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunur ve görüşlerini sunar;
  • Banka’nın kurumsal stratejileri ve iş planları üzerinde etkisi olabilecek teknolojik gelişmeler ve bunların kurumsal hedeflere ulaşma konusunda katkısı
  • Banka’nın kurumsal stratejileri ve iş planları üzerinde etkisi olabilecek teknolojik gelişmeler ve bunların kurumsal hedeflere ulaşma konusunda katkısı
  • Bilgi teknolojilerinin, Banka’nın kurumsal istikametine uygunluğu,
  • Bilgi teknolojilerine ilişkin stratejik hedeflere ulaşma,
  • Bu hedeflere ulaşmak için gereken altyapı, insan kaynağı ve beceri ihtiyaçları,
  • Dış kaynak kullanımı ve yaratacağı değer,
  • Bilgi teknolojileri yatırımlarının risk, geri dönüş ve rekabet avantajları,
  • Stratejik bilgi teknolojileri projelerinin ilerleme durumları.
 • Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Strateji Planının yürütülmesi bakımından Genel Müdürlük tarafından sunulan raporlara ilişkin önerilerde bulunur ve görüş belirtir,
 • Banka Genel Müdürlüğü tarafından varolan Strateji Planında teklif edilen değişikliklere ilişkin önerilerde bulunur ve görüş belirtir.

 İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi

İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi, icra görevi bulunmayan en az iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur.

İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi, asgari olarak yılda bir kez olmak üzere veya gerekli hallerde toplanır ve Yönetim Kuruluna raporlar.

İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi, aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir:

 • Çalışanların ücretlendirilmesi hakkındaki Ücretlendirme Komitesi yetkisindeki kararları alır,
 • Yönetim Kuruluna ücretlendirme politikası ile bağımsız ve etkin ücretlendirme sisteminin oluşturulması ve işleyişinin gözetilmesine ilişkin olarak görüş ve destek verir,
 • İç sistemler kapsamındaki birimlerin üst düzey yönetiminin ücretlendirilmesini gözetir,
 • Ücretlendirme politika, süreç ve uygulamalarını; Bankanın risk iştahı, strateji ve uzun dönemli hedefleri, yürürlükteki yasal düzenlemeler ile uyumunu ve etkinliğini teyit etmek amacıyla Yönetim Kurulu adına yılda en az bir kez bağımsız olarak gözden geçirir,
 • Sözkonusu gözden geçirme sonuçlarını, ihtiyaç duyulan aksiyonların alınması amacıyla Yönetim Kurulu’na raporlar,
 • Banka çalışanları için, ücretlendirme politikası ve teşvik programlarında kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar;
 • Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, üst düzey yönetime verilecek ücretleri ve teşvikleri belirler,
 • İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Politikalarındaki iyileştirmeler ile ilgili Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Komitesinin önerilerini gözden geçirir, gerekli gördüğü değişiklik ve düzeltmeleri yaparak uygunluk verilen uygulamaları Yönetim Kurulu’nun onayına sunar,
 • Banka’nın üst düzey yönetim pozisyonları için adayların onaylanması bakımından, Yönetim Kurulu’na yapılan teklifleri inceler;
 • Özlük hakları ile ilgili Genel Müdürlük tarafından yıllık periyotlarda yaptırılan piyasa araştırmasını değerlendirir,
 • Banka hissedar temsilcisinin Yönetim Kurulu Üyeliği için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve değerlendirme sonucunu bir rapora bağlayarak yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir,
 • Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilik pozisyonları için uygun adayların belirlenmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,
 • Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar,
 • Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komitelerinin üyeleri için atanma, halefiyet planmasına yönelik uygulama esaslarının geliştirilmesi bakımından Yönetim Kurulu’na destek olur,
 • Komite görevlerini icra ederken banka tüzel kişiliğinin yanı sıra, banka hissedarlarının, yatırımcıların ve kamunun yararını da gözetir,
 • Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren periyodik raporları Yönetim Kuruluna sunar.

 Kredi Komitesi

Kredi Komitesi, Bankacılık Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu’nun kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu’na uygun olarak kredi tahsis yetkilerinin belirli bir tutarını, Kredi Komitesi’ne devretmiştir. Genel Müdürlük kredi yetkisini aşan kredi teklifleri Kredi Komitesi’ne sunulur. Kredi Komitesi, kendisine sunulan bu kredi tekliflerini değerlendirir, kendi yetkisi dahilinde olanları sonuçlandırır, yetkisi üzerinde olup uygun bulduğu kredi tekliflerini ise sonuçlandırmak üzere Yönetim Kurulu’na sunar.

Kredi Komitesi toplantı gündemi Genel Müdür veya Genel Müdürün bulunmaması halinde vekili tarafından tespit edilir ve diğer üyelere duyurulur. Kredi Komitesi tüm üyelerin katılımı ile toplanır. Kredi Komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar Yönetim Kurulu'nun onayından sonra uygulanır. Kredi Komitesi kararları karar defterine kaydedilir. Kredi Komitesi karar defteri, Yönetim Kurulu karar defterinin tabi olduğu usul ve esasa göre tutulur.

 Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek 2 (iki) üyeden oluşur. Komitenin başkanı icracı görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu, üye sayısını ve üyelerin kimler olacağı hususlarını usulüne uygun şekilde belirleme ve değişiklik yap