Komiteler

 
Yazdır
 

 Strateji ve Bütçe Komitesi

Strateji ve Bütçe Komitesi, çoğunluğu icrada görevli olmayan en az üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşur.

Strateji ve Bütçe Komitesi, her çeyrekte en az bir kez olmak üzere, Komite’nin işleyişi için gerekli olan sıklıkta toplanır ve Yönetim Kuruluna raporlar.

Strateji ve Bütçe Komitesi, aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir:

1. İş Planı ile ilgili olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür;

 • Hakim hissedarın strateji ve bütçe metodolojisine uygun olarak, ilgili süreçlerin Bankada uygulanmasını sağlar,
 • Banka yönetimi tarafından geliştirilen İş Planı taslağı ile ilgili olarak önerilerde bulunur ve Yönetim Kurulu’na görüşlerini sunar;
 • İş Planının yürütülmesi bakımından sunulan raporlara ilişkin önerilerde bulunur ve görüş belirtir;
 • Banka Yönetimi tarafından mevcut İş Planında yapılması önerilen değişikliklere ilişkin tavsiyede bulunur ve görüş belirtir.

2. Banka’nın Yıllık Bütçesi ile ilgili olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür;

 • Banka Yönetimi tarafından geliştirilen Yıllık Bütçe taslağına ilişkin önerilerde bulunur ve Yönetim Kurulu’na görüşlerini sunar,
 • Genel Müdürlük tarafından sunulan mevcut bütçe yürütme raporuna ilişkin yeni format yapısını ya da değişiklikleri önerir,
 • Bütçe’nin yürütülmesi bakımından Genel Müdürlük tarafından sunulan raporların içeriğine ilişkin önerilerde bulunur ve görüş belirtir,
 • Banka Genel Müdürlüğü tarafından varolan Yıllık Bütçe’de teklif edilen değişikliklere ilişkin önerilerde bulunur ve görüş belirtir.

3. Banka’nın bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği yönetimine yönelik strateji planı ilgili olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür;

 • Bilgi teknolojileri stratejileri ve bilgi teknolojileri yönetişim konularında aşağıda belirtilen fonksiyonlara dair Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesine ilişkin görevleri yerine getirir, ihtiyaç halinde Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunur ve görüşlerini sunar;
  • Banka’nın kurumsal stratejileri ve iş planları üzerinde etkisi olabilecek teknolojik gelişmeler ve bunların kurumsal hedeflere ulaşma konusunda katkısı
  • Banka’nın kurumsal stratejileri ve iş planları üzerinde etkisi olabilecek teknolojik gelişmeler ve bunların kurumsal hedeflere ulaşma konusunda katkısı
  • Bilgi teknolojilerinin, Banka’nın kurumsal istikametine uygunluğu,
  • Bilgi teknolojilerine ilişkin stratejik hedeflere ulaşma,
  • Bu hedeflere ulaşmak için gereken altyapı, insan kaynağı ve beceri ihtiyaçları,
  • Dış kaynak kullanımı ve yaratacağı değer,
  • Bilgi teknolojileri yatırımlarının risk, geri dönüş ve rekabet avantajları,
  • Stratejik bilgi teknolojileri projelerinin ilerleme durumları.
 • Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Strateji Planının yürütülmesi bakımından Genel Müdürlük tarafından sunulan raporlara ilişkin önerilerde bulunur ve görüş belirtir,
 • Banka Genel Müdürlüğü tarafından varolan Strateji Planında teklif edilen değişikliklere ilişkin önerilerde bulunur ve görüş belirtir.

Komite Üyeleri

 • Shahin Mammadov – Yönetim Kurulu Üyesi
 • Farid Mammadov - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • H. Cenk Eynehan – Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi  

 Kredi Komitesi

Kredi Komitesi, Bankacılık Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu’nun kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu’na uygun olarak kredi tahsis yetkilerinin belirli bir tutarını, Kredi Komitesi’ne devretmiştir. Genel Müdürlük kredi yetkisini aşan kredi teklifleri Kredi Komitesi’ne sunulur. Kredi Komitesi, kendisine sunulan bu kredi tekliflerini değerlendirir, kendi yetkisi dahilinde olanları sonuçlandırır, yetkisi üzerinde olup uygun bulduğu kredi tekliflerini ise sonuçlandırmak üzere Yönetim Kurulu’na sunar.

Kredi Komitesi toplantı gündemi Genel Müdür veya Genel Müdürün bulunmaması halinde vekili tarafından tespit edilir ve diğer üyelere duyurulur. Kredi Komitesi tüm üyelerin katılımı ile toplanır. Kredi Komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar Yönetim Kurulu'nun onayından sonra uygulanır. Kredi Komitesi kararları karar defterine kaydedilir. Kredi Komitesi karar defteri, Yönetim Kurulu karar defterinin tabi olduğu usul ve esasa göre tutulur.

Komite Üyeleri

 • H. Cenk Eynehan – Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
 • Javid Guliyev - Yönetim Kurulu Üyesi
 • Nuri Tuncalı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 • Farid Mammadov - Yönetim Kurulu Üyesi
 • Shahin Mammadov - Yönetim Kurulu Üyesi

 Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek 2 (iki) üyeden oluşur. Komitenin başkanı icracı görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu, üye sayısını ve üyelerin kimler olacağı hususlarını usulüne uygun şekilde belirleme ve değişiklik yapma yetkisine haizdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, asgari olarak yılda bir kez olmak üzere veya gerekli hallerde toplanır ve Yönetim Kuruluna raporlar.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde Banka’nın, kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmakla sorumlu olup, özellikle aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir:

 • Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymaması sonucunda meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
 • Kurumsal Yönetim fonksiyonunun çalışmalarını gözetir.
 • Yatırımcı İlişkileri fonksiyonunun mali yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında düzenlediği Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporunu değerlendirir ve Yönetim Kurulu’na sunar.
 • Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirir.
 • Yönetim Kurulu’nun, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Yönetim Kurulu Komitelerinin performans değerlendirmesi konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izler.
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmalarının değerlendirilmesi çerçevesinde bağımsız derecelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu”nu görüşür ve kamuya açıklanmak üzere karara bağlar.
 • Banka’nın “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu”nu değerlendirir ve uygunluk verdiği raporu yıllık faaliyet raporu çerçevesinde onaylanmak üzere Yönetim Kurulu’na sunar.
 • BDDK tarafından düzenlenen “Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde hazırlanan Banka yıllık faaliyet raporunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu faaliyet raporunu değerlendirir ve onaylanmak üzere Yönetim Kurulu’na sunar.
 • Banka’nın Kurumsal Yönetim Politikasını ve buna bağlı olarak olarak kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumlu faaliyet göstermek üzere oluşturulan sair politikalarını değerlendirir ve onaylanmak üzere Yönetim Kurulu’na sunar.

Komite Üyeleri

 • Furkan Evranos – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 • Shahin Mammadov - Yönetim Kurulu Üyesi

 Risk Yönetimi Komitesi

Risk Yönetimi Komitesi, üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşmak üzere en az 3 (üç) üyeden oluşur.

Komite Toplantıları, her çeyrekte en az bir kez olmak üzere, Komite’nin işleyişi için gerekli olan sıklıkta yapılır.

Risk Yönetimi Komitesi, aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir:

 • Yeterli risk yönetimi sisteminin varlığı konusunda Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunur ve görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde yardımcı olur, risk alanlarının özel dikkat gerektirdiği yerlerde Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur,
 • Etkin bir kurumsal risk yönetimi yapısının kurulmasını ve sürekliliğini sağlayacak risk kültürünü teşvik eder,
 • Bankanın maruz kaldığı riskler ve bu risklerin ölçüm yöntemleri ile yönetimi konusunda Yönetim Kurulu’nun bilgi sahibi olmasını sağlar,
 • Bankanın faaliyetlerinin, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk kuralları ve profiline uyumunu izler, yönetimin risk iştahı ile ilgili Yönetim Kurulu kuralları içinde riskleri yönetmesini gözetir,
 • Strateji formülasyonu konusunda Yönetim Kurulu’na destek olur,
 • Karar vermede yetki sınırları teklif eder ve Yönetim Kurulu tarafından onay için öneride bulunur,
 • Risk tanımlama, değerlendirme ve ölçme süreçlerinin çıktılarını değerlendirir ve onaylar,
 • Banka İç Denetim Birimi’nin risk yönetimi konusundaki bulgularını inceler,
 • İç sistemler kapsamındaki birimlerden Risk Yönetimi Komitesine bağlananların yöneticilerinin seçimine yönelik Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur, Yönetim Kurulunun bunları görevden alması sırasında görüş verir,
 • Bankanın genel olarak ve her bir risk türü itibarıyla risk yönetimine ilişkin politika ve stratejilerini ve bunlara ilişkin değişiklikleri, alabileceği risk seviyesini ve bunlara ilişkin uygulama usullerini değerlendirir ve Yönetim Kurulu tarafından onay için önerir,
 • Risk ölçümünde kullanılan yöntemler veya modellere ilişkin varsayımları ve sınırlamaları, riskleri ölçmek için kullanılan temel varsayımları, veri kaynakları ve uygulama usullerinin yeterliliğini ve uygunluğunu değerlendirir,
 • İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Sürecinin (“İSEDES”) ilgili mevzuat ve iyi uygulama rehberleri ile uyumlu şekilde Banka içerisinde tasarlanmasını, uygulanmasını ve asgari yılda bir kez olmak üzere gözden geçirilmesini gözetir,
 • İSEDES kapsamında geliştirilen içsel stratejileri, İSEDES Raporunu ve sonuçlarını değerlendirir ve Yönetim Kurulu tarafından onay için önerir,
 • Risk yönetimi biriminin ve üst düzey yönetimin risk ölçümü ve risk izleme sonuçlarını değerlendirir,
 • Bankanın risk yönetim birimi ile diğer iş birimleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak karşılıklı görüş paylaşımında bulunur,
 • Portföy bazında Banka genelindeki riskleri kapsayan risk raporları ile birlikte diğer raporları değerlendirir,
 • Banka’nın risklerini ele almak üzere risk azaltıcı stratejilerinin etkinliğini değerlendirir,
 • Banka’nın risk profilindeki önemli değişmeler konusunda Yönetim Kurulu’na raporlamada bulunur,
 • Risk İştahı Bildirimi’ni gözden geçirir ve Yönetim Kurulu tarafından onay için önerir,
 • Risk İştahı içerisindeki portföy limitlerini ve risk tolerans seviyelerini gözden geçirir ve onaylar,
 • Limit aşımı olması durumunda alınacak önlemlere karar verir,
 • İş Sürekliliği Planını ve ilgili belgeleri inceler ve Yönetim Kurulu tarafından onay için önerir,
 • Banka’nın ücretlendirme sisteminin etkinliğini, İK ve Ücretlendirme Komitesi ile birlikte yılda en az bir defa gözden geçirir;
 • Yönetim Kurulu adına ya da Banka’da Risk Yönetimi’nden sorumlu yöneticinin önerisi üzerine, mevzuat ya da Banka’nın yürütme organlarının geliştirdiği stratejik belgeler, makroekonomik ve mikroekonomik unsurlardaki önemli değişiklikler dahil olmak üzere, risklerin düzeyini ve yönetimini etkileyebilecek iç ve dış faktörleri izler,
 • Risk yönetimi sürecine ilişkin önem arzeden ve Denetim Komitesinin gözetim ve denetim sorumluluğu kapsamındaki hususlarda Bankacılık Kanunu'nun 24. Maddesi kapsamında Denetim Komitesine bilgilendirme yapar.

Komite Üyeleri

 • Ebru Oğan Knottnerus – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 • Farid Mammadov - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Kamala Nuriyeva – Yönetim Kurulu Üyesi

 Denetim Komitesi

Yönetim Kurulu, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kendisine yardımcı olmak üzere, üyeleri arasından seçeceği “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik”te belirtilen niteliklere haiz olan ve icrai görevi bulunmayan en az (2) iki Yönetim Kurulu üyesini Banka Denetim Komitesi üyeleri olarak görevlendirir.

Denetim Komitesi, asgari olarak her üç ayda bir toplanır. Denetim Komitesi üyelerinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • Banka’nın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri etkinliğini ve yeterliliğini denetlemek;
 • Bağımsız denetim, destek hizmeti ve değerleme kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından atanmasından önce ön değerlendirmesini yapmak;
 • İç denetim fonksiyonun konsolide ve koordineli şekilde devam etmesi sağlamak;
 • İç denetim sonuçlarını, yıllık ve üç aylık ara dönem mali tabloları, finansal raporları, faaliyet sonuçlarını ve ilgili belgeleri izlemek ve değerlendirmek;
 • Yılda en az iki defa, 6 aylık süreleri geçmeyen dönemler itibarıyla, Yönetim Kuruluna ve Banka’ya, Banka’nın aktif ve pasifleri, gelir ve/veya giderler üzerine bağımsız değerlendirmeler sağlayan iç denetim ve bağımsız denetim sistem ve/veya kurumlarının yeterliliğini ve bu kurumların ilgili yetkili şahıslarının bağımsızlığını, Banka tarafından alınması elzem gerekli önlemleri, benimsenmesi gereken uygulamaları ve Banka’nın faaliyetlerini basiretli bir şekilde devam ettirmesi için dikkate alınması gereken sair hususları değerlendiren bir rapor sunmak;
 • Gerektiğinde bağımsız denetçinin atanması ve/veya görevden alınmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunmak;
 • Uyum risklerini değerlendiren ve kontrol eden usullerin varlığını ve uygulanmasını gözden geçirmek ve izlemek.

Komite Üyeleri

 • Furkan Evranos – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 • Kamala Nuriyeva – Yönetim Kurulu Üyesi