Politikalar

 
Yazdır
 

 Bağış ve Yardım Politikası

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 59 uncu maddesi gereğince; Banka ve konsolide denetime tabi kuruluşları tarafından bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı banka öz kaynaklarının binde dördünü aşamaz. Bu tutarın en az yarısının, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilebilir nitelikteki gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması şarttır.

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

 Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikamızın amacı, bankacılık sırrı ve ticari sır kapsamı dışındaki bilgilerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer tüm menfaat sahiplerine tam, zamanında, doğru, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması ve kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesidir.

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

 Çıkar Çatışması Politikası

Bu politika ile aşağıda yer alan 5 kategoriyi kapsayarak çıkar çatışması yaratacak hallere açıklık getirilmesi hedeflenmektedir;

  • Banka ve çalışanları arasındaki çıkar çatışması,
  • Çalışanlar ve/veya birimler arasındaki çıkar çatışması,
  • Farklı müşterilerimiz arasındaki çıkar çatışması,
  • Banka çalışanları ve müşteri arasındaki çıkar çatışması,
  • Banka ve müşterileri arasındaki çıkar çatışması

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

 Etik İlkeler

Konumu gereği Banka’ca sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan ticari sırlar, kamuya henüz açıklanmamış bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait bilgiler ile üçüncü şahıslarla yapılmış olan anlaşmalar, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir ve bu bilgilerin korunmasına azami özen gösterilir.

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

 Gizlilik Politikası

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" başlıklı 136 ncı maddesinde, "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."; "Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası" başlıklı 26 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında ise, "Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez." hükmü yer almaktadır.

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

 İnsan Kaynakları Politikası

PASHA Bank, bankanın rekabet edebilirliğini sürdürmesi ve hedeflerine ulaşmasındaki en önemli stratejik kaynağının “insan kaynağı” olduğuna inanır.

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

 İş Sürekliliği Politikasi

PASHA Bank, müşterilerine ve paydaşlarına sunduğu ürün ve hizmetlerin faaliyetlerinin, etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi ve operasyonel devamlılığı için iş sürekliliği ve risk yönetimi kapasitesini güçlendirmeyi, olağanüstü ve beklenmedik durumlar karşısında dayanıklılığını artırmayı hedeflemektedir. Banka iş sürekliliği yönetimi çerçevesini, can sağlığı ve güvenliği, yasal düzenlemeler, müşteri memnuniyeti ve beklentileri, Bankanın imajı ve itibarı, finansal sürdürebilirlik oluşturur.

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

 Kar Dağıtım Politikası

Banka’nın kar dağıtımı konusundaki genel politikası Banka’nın mali bünyesi, yapılacak olan yatırımlar, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik konjonktür ve Bankacılık mevzuatı izin verdiği ölçüde kar dağıtımı yapılmasını mümkün kılar.

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

 Kurumsal Yönetim Politikası

Banka Politikası, kurumsal yönetimin genel kabul görmüş dört ilkesi; şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkelerine dayanır.

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

 KVK Politikası

Kişisel Veri Koruma Sisteminin amacı, Banka’nın kişisel verilerin yönetiminde kendi standartlarını oluşturmasın ve gerçekleştirmesinin sağlanması; organizasyonel hedef ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, Banka’nın kabul edilebilir risk seviyesiyle uyumlu olarak kontrol mekanizmalarının tesis edilmesi; Banka’nın kişisel verilerin korunması alanındaki uluslararası sözleşmeler, Anayasa, kanunlar, sözleşmeler ve meslek kuralları uyarınca tabi olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bireylerin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır.

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

 Risk Yönetimi Politikaları

Likidite riski nakit akışlarındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunamaması sonucu oluşan risktir.

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

 Sürdürülebilirlik, Çevre ve Sosyal Sorumluluk Politikası

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.’nin sürdürülebilirlik, sosyal ve çevresel yönetim yaklaşımı aşağıdaki temel prensiplere dayanır :

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

 Tazminat Politikası

Banka’dan ayrılacak personele yapılacak tazminat ödemeleri, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenmekte olup, istisnai uygulamalara Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek suretiyle Ücretlendirme Komitesi karar vermektedir

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

 Ücretlendirme Politikasi

BDDK ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Banka faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapılarıyla uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak ücretlendirme esaslarını belirlemek üzere düzenlenmiştir.

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

 Emir Gerçekleştirme Politikası

İşbu politika, Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’nin (kısaca “Banka”) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, yurt içindeki piyasalarda gerçekleştirilecek olan “İşlem Aracılığı” ve “Portföy Aracılığı” faaliyetleri kapsamında, müşterilerin türev araçlar da dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin kabulü, işleme konulması ve yerine getirilmesine yönelik genel esasları belirlemekte olup Banka’nın söz konusu emirleri alan, ileten ve gerçekleştiren tüm birimleri için geçerlidir. Banka tüm müşteri emirlerinin anında, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincindedir.

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız