Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

 
Yazdır
 

Değerli Paydaşlarımız,

İyi bilindiği üzere dünya, COVID-19 küresel salgınından kaynaklanan, daha önce görülmemiş bir ekonomik gerçekliği yaşamaktadır. Ekonomik görünümün önemli ölçüde kötüye gittiği, yakın dönem görünümünün de büyük belirsizlikler içerdiği ve çok olumsuz olduğu bir gerçektir. Uluslararası politika oluşturan kurumlar, görünüm konusundaki kendi değerlendirmelerini, öncelikle riskler nedeniyle gözden geçirip olumsuz olarak değiştirmektedir. IMF, çok yakın bir tarihte, dünya ekonomisinin bu yıl, Nisan ayı öngörülerine göre %1,9 daha düşük bir oranda, %4,9 küçüleceğinin beklendiğini açıklamıştır. Geçmiş bunalımlara benzemeyen, daha önce örneğine rastlanılmamış kendine özgü bu durum, yine bu duruma çok iyi uyarlanmış ve biçimlendirilmiş bir işletme yönetimini gerektirmektedir.

Kısaca ifade etmek gerekirse; ekonomik etkinlikler, devlet yönetimi tarafından alınan önlemler sonucunda daraltılmıştır. Boy gösteren gerçeklik, etki şiddetinin ölçeği ne olursa olsun hemen hemen tüm sektörleri etkilemiştir. Ama burada olumlu olan şey bu şokun geçici olduğu ve aslında belirli bir süre içinde gündemden düşmesi gerektiğidir. Ayrıca, sermaye ve işgücünün ülkeler arasında normal akışına ulaşması biraz zaman alacağından, çabuk bir iyileşme ile küresel salgın öncesi döneme geri dönüşün kolay olmayacağını da hemen belirtmekte yarar bulunmaktadır. Dolayısıyla, işletme yönetimi tarafından kararlar alınırken daha önce örneğine rastlanmamış bu olayın tüm yönleri değerlendirilmeli ve ona göre davranılmalıdır. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye ekonomisinin küresel salgından genel olarak daha ılımlı derecede etkilenmesi beklenmektedir. Bunun nedeni de sağlık sorunlarının göreceli olarak daha başarılı yönetilmiş olması ve ekonominin tedrici olarak yeniden açılmasıdır.

Bankacılık sistemi şimdiye kadar, zor ve çetin zamanlara rağmen, genel bankacılık sistemi risklerini kabul edilebilir seviyelerde sürdürmeyi ve kârlılığı iki basamaklı seviyede korumayı başarmıştır. Ancak, ekonomideki genel yavaşlamanın bankacılık sisteminin performans göstergelerine yansıdığı da gerçektir. Her durumda, en son verilere göre sistemin toplam varlıkları Nisan sonunda, bir önceki yılın rakamına göre %22 oranında artarak 5.227 milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı eğilim, kredi portföyünde de izlenmektedir. Sektörün toplam kredileri %21 büyüme ile 3.104 milyar TL olmuştur.

Gelenek haline geldiği üzere PASHA Bank’ın, dinamik bir piyasa oyuncusu kimliğiyle büyümesini sürdürdüğünü ifade etmekten büyük onur duyuyoruz. Genel olarak, iş yapmaya yönelik ana yeterliliklerin oluşturulmasından Bankanın insan kaynağı potansiyelinin artırılmasına kadar farklı alanlarda gerçekleştirilen ve kurumsal yetkinliklerin güçlendirilmesini hedefleyen yatırımların stratejik getirisi bu zorlu zamanlarda yön bulma yeteneği olarak tezahür etmiştir.

Sonuç olarak, Banka’nın toplam varlıkları 2019 yıl sonuna göre %17 artarak 2,023 milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Toplam varlıkların %69’unu oluşturan brüt nakit kredi ve kiralama alacakları portföyümüz %27 artarak 1,387 milyon TL düzeyine ulaşmıştır.

Risk yönetimi yapımızın etkinliğinin ve Banka’nın izlediği ihtiyatlı kredi politikasının bir sonucu olarak, takipteki kredilerimizin bilançomuzdaki düşük seviyesi başarı ile korunmuştur. Kredi politikasının esnek bir şekilde yeniden gözden geçirilmesinin, kredi tahsis politikalarının makroekonomik ortamın güncel gerçeklerine göre düzenlenmesinin Banka’nın genel risk yaklaşımının bir parçası olduğunun altını çizmek gerekir. UFRS 9’un bir gereği olarak özünde gelecekteki kredi risklerinin önceden muhasebeleştirilmesi olan ileriye yönelik karşılık ayırma uygulamasını gerçekleştirmektedir.

Mevcut strateji evresinin son yılı ve yaklaşmakta olan 2021-23 strateji dönemi öncesindeki yıl olması nedeniyle, 2020 kendine özgü bir yıldır. Genel olarak bakıldığında, Banka’nın şimdiki strateji formülünü oluşturma sürecinin iki cephesi bulunmaktır; bunlardan birincisi, yeni gerçekliklerin değerlendirilmesi amacıyla 2020 stratejisine ince ayar yapılması ve ikincisi de bir sonraki dönemin stratejisi üzerinde çalışılmasıdır. Aslında çalışma, yeni gerçekliklere göre ayarlamaların yapılmasıyla sınırlı olmayıp daha uzak bir ufuk düşünülerek genişletilmektedir. Sonunda, stratejik Anahtar Performans Göstergelerinden sapma olasılığının hesaplanması ve öngörülerin gereken doğrultuya oturtulmasına yönelik önleyici önlem ve eylemlerin formülleştirilmesi gerekmektedir. Bütününde, bankanın tasarlanmış stratejisi yalnızca etkileyici bir performans sonucunu içermekle kalmayacak, buna ek olarak piyasaya tamamen farklı bir değer önerisinde bulunmaya odaklanacaktır ve böylelikle de hissedarlarının değerlerinden elde etmeyi umduğu beklentilerini karşılayacaktır. Buna ek olarak, Banka’nın 2023 stratejisini oluşturma sürecinin; pay sahiplerinin kolaylaştırıcı ve eşgüdümleyici olarak, dış danışmanın yaratıcı fikir sahibi olarak ve Banka yönetim ekibinin de ince-ayarcı ve uygulayıcı olarak katkılarını içeren, farklı paydaşları kapsayıcı bir süreç olduğunu belirtmemiz de uygun düşecektir.

Stratejimizi hayata geçirme sürecinde, çalışanlarımızın gelişimi başta olmak üzere, bilgi teknolojileri, risk yönetimi, kredi yönetimi, fon sağlama, yetenek edinimi vb. konularda kapasitemize önemli yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz. Odak sektörlere dair çeviklik ve bilgi birikimi, Banka’nın ustalaşacağı ve farklılaşacağı yetenekleri olacaktır. Risk yönetimi, kredi yönetimi, fon sağlama, yetenek edinimi bunun doğrudan örneklerini oluşturmaktadır. Banka tarafından risk yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik girişimlerin, mevcut piyasa zorlukları dikkate alındığında son derece koruyucu ve TFRS 9 karşılık uygulamaları ile destekleyici olduğunu vurgulamak önemlidir.

Bankamızın fonlama yapısını çeşitlendirmek, muhabir ağımızı ve yatırımcı tabanımızı genişletmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu bakımdan, Bankanın, ülke sınırlarının ötesine taşan ve Grubun bölgedeki varlığının gücüyle birlikte gelen rekabetçi avantajına vurgu yapılması önem arz etmektedir.

Gerçek şudur ki, PASHA Bank, Azerbaycan ve Gürcistan’daki faiz oranlarında lehine gelişmeler gördüğünde buralardaki fonları cezbetme fırsatına sahiptir. Bu potansiyeli mevcut strateji dönemi içinde performansımıza yansıttığımızı ifade edebiliriz. Banka’nın aktif kalitesinin, piyasanın artan volatilitesinden etkilenmemesi için, kredi riskinin yönetilmesinde ihtiyatlı yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak kişiye özel ürünleri ve hizmetleri sunma çabalarımızı devam ettirecek ve PASHA Bank ile müşterilerimizin bankacılık deneyimlerinin kazançlı hale gelmesini sağlayacağız. Aslında, 2023 stratejisini oluşturma süreci, karşılaştırmalı üstünlüğün bu bağlamda tam olarak kullanılması yoluyla Bankaya yeni iş modelleri sağlaması amacıyla tasarlanmaktadır.

Tüm paydaşlarımıza katma değer sunan, karşılıklı çıkar temeline dayanan iş ilişkileri kurmayı destekleyecek bol kazançlı bir faaliyet ortamını, tüm menfaat sahiplerimizle paylaşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum.

Bu vesile ile sergiledikleri profesyonel çalışmaları için değerli çalışanlarımıza ve yönetim ekibimize, PASHA Bank’a duydukları güven için müşterilerimize ve değerli destekleri için hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Kendimize olan inancımızı ve daha iyi olma potansiyelimizi yenileyen kuşkusuz onların iyi niyetleridir.

Saygılarımla,

Jalal GASIMOV
Yönetim Kurulu Başkanı