Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 
Yazdır
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (PASHABANK) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine ilişkin sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu aydınlatma metninde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğunuz haklar konusunda bilgi sahibi olmanıza yönelik bilgilendirmeyi bulabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, Anayasal Güvenceler, Uluslararası Sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Bankamızın Kişisel Veri Koruma Politikası kapsamında PASHABANK tarafından “PASHA Yatırım Bankası AŞ.” veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.

PASHA Yatırım Bankası A.Ş tarafından işlenen kişisel veriler

PASHABANK olarak çalışanlarımıza, çalışanlarımızın birinci derece yakınlarına, çalışan adaylarımıza, Bankamız ortaklarına, müşteri ve müşteri adaylarımıza, müşterilerimizin işlem gerçekleştirdiği üçüncü kişilere, hizmet ve ürün aldığımız üçüncü kişilere, Bankamız ziyaretçilerine ilişkin kişisel verileri hukuka uygun ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, Bankamız tarafından sağlanan hizmet ve faaliyet türüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, bilgi formları, internet sitemiz, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankacılık uygulamaları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.  

Kişisel verilerin işlenme amaçları

Kişisel verileriniz, her halükarda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olmak üzere; Bankamız ile kurmuş ya da kuracak olduğunuz sözleşmelerin kurulması ve yerine getirilmesi, Bankamız ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin sizinle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tarafınıza yapılacak pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, Bankamızın yasal yükümlülükleri yerine getirebilmesi ve haklarını kullanabilmesi, iş güvenliği, sürekliliğinin yanı sıra verimliliğinin ölçülmesi ve verimliliğin garanti edilmesi, bu amaçlara ilişkin ürün/hizmet geliştirme,  modelleme,  raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat  amaçları ve genel Bankacılık mevzuatı çerçevesinde işlenmektedir.
Bunlar dışında kişisel verileriniz ancak açık bir şekilde rıza göstermeniz koşuluyla işlenebilecektir. Tamamen özgür irade ve inisiyatifinizle verebileceğiniz rızanızı her zaman koşulsuz olarak geri alabilirsiniz.

Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalar Arası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Mali Suçları Araştırma Kurumu, İstanbul Ticaret Odası, Ekonomi Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, bağımsız denetçi kuruluşlar, Bankacılık mevzuatı uyarınca bilgi aktarımına izin verilen diğer kuruluşlara ve Bankamız hissedarları ve iştiraklerine aktarılabilmektedir. Bunun dışında çalışanlarımıza ilişkin kişisel veriler, hizmet ve ürün satıl alınan üçüncü kişilere alınan hizmet ve ürünün sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir. Her türlü kişisel veri aktarımında söz konusu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına gerekli idari, hukuki ve teknik önlemler alınmaktadır.

Kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, verilerinizin Bankamız tarafından işlenmesine ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olacağınız aşağıdaki haklar için bize başvurabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma talebinizi bize  yazılı olarak iletebilirsiniz. Kanun gereğince, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile hangi hakkınızı kullanmayı ve bu bağlamda hangi bilgileri talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı yazılı ve ıslak imzalı bir şekilde aşağıda yer alan PASHABANK merkez adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilirsiniz. Gerekli evrakları noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla da bize iletebilirsiniz. Yazılı başvurunuza engel olacak nedenlerin bulunması halinde, yazılı başvurunuzu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri en kısa sürede tamamlamak için, konu bölümüne “  KVKK uyarınca bilgi edinme talebi” yazarak info@pashabank.com.tr gönderip başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurunuz bize ulaştıktan sonra en geç otuz gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Yasa gereği başvurunuzun tamamlanması için gereken işlemlere ilişkin makul bir ücret talep etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu hatırlatırız.

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
Sultan Selim Mahallesi,
Hümeyra Sokak, 
PASHA Plaza No:2/7 
34415 Kağıthane / İstanbul

 

Internet Bankacılığı

Giriş

 

PASHA Bank Genel Müdürlük

Sultan Selim Mahallesi,
Hümeyra Sokak,
PASHA Plaza No:2/7
34415 Kağıthane / İstanbul - Türkiye